API

Access_token

*Lưu ý: khi bạn đổi token thì Signature của Webhook cũng sẽ đổi, bạn vui lòng cập nhật lại.

Lấy lịch sử giao dịch

Mô tả: Giúp lấy danh sách những giao dịch theo số điện thoại

Method: GET

URL: https://apiacc.com/api/get-transhistory/?phone=0987654321&api=0-0720d1874d41e638927ef20bc8a8ef4c

Data Post (JSON):

Key Mô tả Giá trị mặc định Bắt buộc
access_token Mã truy cập *
phone Số Momo muốn lấy *
limit Số dữ liệu trả về 10 . Max: 100
offset Vị trí lấy dữ liệu 0

Kiểm tra theo mã giao dịch

Mô tả: Giúp kiểm tra một mã giao dịch có tồn tại hay không.

Method: POST

URL: https://momofree.apimienphi.com/api/checkTranId

Data Post (JSON):

Key Mô tả Giá trị mặc định Bắt buộc
access_token Mã truy cập *
tranId Mã giao dịch *

Kiểm tra theo nội dung

Mô tả: Giúp kiểm tra một nội dung giao dịch có tồn tại hay không.

Method: POST

URL: https://momofree.apimienphi.com/api/checkTranContent

Data Post (JSON):

Key Mô tả Giá trị mặc định Bắt buộc
access_token Mã truy cập *
phone Số điện thoại nhận tiền *
content Nội dung cần kiểm tra *

Mã QR thanh toán

Mô tả: Mã QR để khách hàng quét và thanh toán nhanh chóng. API sẽ trả về dạng hình ảnh, bạn chỉ việc bỏ vào thể img là được.

Method: GET

URL: https://apiacc.com/api/free-momo-qr-code/

Ví dụ: https://apiacc.com/api/free-momo-qr-code/?phone=0878549999&amount=1000&note=1.000đ

Image:

Data get:

Key Mô tả Giá trị mặc định Bắt buộc
phone Số điện thoại nhận tiền *
amount Số tiền muốn nhận *
note Nội dung muốn ghi dưới hình QR

Yêu cầu thêm

Ngoài những API trên bạn có thể yêu cầu mình làm thêm các API khác phục vụ cho bạn.

Code mẫu lấy giao dịch gần nhất bằng ngôn ngữ PHP

Code mẫu lấy giao dịch gần nhất bằng ngôn ngữ PHP